Read

Tear Sheet

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ ABP

Avishek Das _ Holi Celebration 2019 _ ABP GROUP

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ MSN News

Avishek Das _ BJP Winning Coverage at MSN News

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ Yahoo News

Avishek Das _ Budget 2019 CoverĀ  at Yahoo News

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ The Hindu

Avishek Das _ The Hindu

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ BBC Bangla

Avishek Das Photojournalist_ BBC Bangla

9 November, 2019 | Admin

Avishek Das _ Mail online UK

Avishek Das _ Mail online UK